Wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van de levende God

Wie is toch Jezus?

Sommigen zeggen, dat Hij een geweldige joodse man was. Anderen zeggen, dat Hij zelfs een verlicht mens was. Hij zou een profeet zijn geweest of zelfs de grootste leraar aller tijden. Al deze typeringen zijn juist, maar toch missen zij de essentie. Want Jezus was veel meer dan dat. Jezus was absoluut uniek! De bijbel, een verzameling van 66 boeken geschreven door met Gods Geest geïnspireerde mensen in een tijdsbestek van honderden jaren, zegt dat Jezus de Zoon van de levende God is.

De bijbel is verdeeld in twee delen, namelijk het Oude Testament, dat de periode voor Jezus' geboorte beslaat en het Nieuwe Testament, dat de periode vanaf Jezus' geboorte omvat. Meer dan 300 profetieën in het Oude Testament spreken nauwkeurig over Zijn geboorte en Zijn geboorteplaats, over Zijn leven op aarde en Zijn werkwijze, over de omstandigheden rond Zijn dood en over Zijn Opstanding uit het graf. Ook spreken zij over een uiteindelijke Wederkomst op aarde. In het Nieuwe Testament kunnen we lezen hoe uiterst nauwkeurig en precies de meeste van deze profetieën reeds zijn vervuld. Staat u hier eens even bij stil. Historische geschriften en documenten geschreven na Jezus' aardse leven tonen aan, dat de talloze profetieën uit vele boeken die reeds honderden jaren voor Jezus' leven werden geschreven, in vervulling zijn gekomen en dus op waarheid berusten. Dit is voor het menselijk verstand toch niet te vatten?

Waarom was Jezus op aarde?

Vele mensen vragen zich af, wat Gods Zoon dan juist als kwetsbaar mens op aarde kwam doen en waarom Hij dan niet in de hemel bleef. De bijbel zegt dat Jezus kwam om de mensheid van zonden te verlossen!

De bijbel zegt dat door de zonde van één mens (Adam) de zonde in de wereld is gekomen. De bijbel zegt ook, dat alle mensen zondaren zijn en dat de straf voor de zonde, dat wil zeggen het verbreken van Gods wetten, normen en waarden, de eeuwige dood is. Maar God had de mensen zo lief, dat Hij hen voor die straf wilde behoeden. God stuurde Zijn Zoon Jezus ruim 2000 jaar geleden naar de aarde om als mens geboren te worden en de mensheid te verlossen van hun zonden. In de bijbel lezen we, dat in de nacht in welke Jezus in de stad van David, het stadje Bethlehem, geboren zou worden, er herders in de omgeving in de velden waren, die de wacht hielden over hun kudde schapen. En plotseling stond er een schitterende engel des Heeren bij hen en zij schrokken enorm. Maar de engel zeide tot hen: ''Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk bestemd is. Want vandaag is voor u de Redder geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David.'' En metéén was er met de engel een geweldig hemels engelenkoor in de lucht, die God bezongen en aanbaden en zeiden: ''Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, tot vreugde en voldoening van de mensen.'' God stuurde Jezus om de blijde boodschap van verlossing en vergeving van zonden te verkondigen, om gebroken harten te verbinden, om zieken te genezen, om gebonden mensen vrij te maken, om de treurigen te vertroosten. Jezus kwam om liefde, troost, vrede en blijdschap in de harten van de mensen te brengen. De bijbel zegt dat Zijn hart vol van liefde en medelijden voor de mensen was. En al Gods opdrachten heeft Jezus overvloedig volbracht. Blinden konden weer zien. Kreupelen liepen weer. Doven hoorden. Bezeten of krankzinnige mensen maakte Hij vrij. Doden wekte Hij op. Huwelijks- en gezinslevens werden hersteld. Jezus leerde de mensen, hoe zij elkander zouden kunnen liefhebben en in harmonie met God en met elkaar zouden kunnen leven.

Had een ander mens dat niet kunnen doen?

Neen, omdat alle mensen zondaren zijn en straf verdienen. Maar de bijbel zegt dat Jezus als mens een absoluut rechtvaardig en zondeloos leven leidde. Hoewel Hij door velen werd verworpen en veracht, bespuwd en bespot.

Hoe heeft Jezus de mensen dan verlost?

Doordat Hij als zondeloos en schuldloos mens de zonden van alle mensen op Zich heeft genomen. Hij was de enige Mens die dat kon doen. Hij alleen was in staat om de plaats van de zondaar in te nemen. Jezus aanvaardde in liefde gewillig de schuld van alle mensen en droeg hun straf. Net als een schaap dat volkomen willoos de schaar van zijn scheerders ondergaat, deed Hij Zijn mond niet open. Na een vreselijk lijden stierf Hij een afschuwelijke marteldood voor hen aan het kruishout op Golgotha. En daarom zijn wij vrij en vergeven. Want de rechtszitting is achter de rug en de prijs voor de zonde is immers betaald.

Wie mogen nu vrijheid en verlossing van schuld ervaren?

Alle mensen die zich van hun zonden bekeren, in Jezus geloven en Hem hebben geaccepteerd als Zoon van God, Die voor hen stierf. Zonder onderscheid! Zij ontvangen een geheel nieuw leven in Christus. Daarom is Jezus uniek en noemt de bijbel Hem de Weg, de Waarheid en het Leven, de Opstanding, het levende Woord van God en het Licht der wereld.

De bijbel zegt dat Jezus na Zijn dood begraven werd. Maar Hij bleef niet dood. Want de bijbel zegt ook, dat Hij uit de dood werd opgewekt en veertig dagen later in de hemel werd opgenomen, waar Hij nu voor ons bidt. Jezus leeft. De Opstanding uit de dood is nu net het probleem voor veel mensen. Hoe kun je dit wonderlijke aspect nu geloven? Nota bene iets dat 2000 jaar geleden gebeurd zou zijn? Gestorven? OK. Maar uit de dood opgewekt? De bijbel zegt dat zonder Jezus' Opstanding de verkondiging van het christelijk geloof geen inhoud heeft. Het staat echter onomstotelijk vast, dat Jezus uit het graf opstond en leeft. Want vele mensen hebben Hem op verschillende tijdstippen en bij verschillende gelegeheden na de Opstanding gezien en zelfs met Hem gesproken. Hun getuigenissen zijn op schrift vastgelegd. Na Zijn dood werd Hij gezien door Maria Magdalena, door de elf apostelen, door Petrus, door Thomas, door Jakobus, door Kléopas en zijn metgezel, door Paulus. Op één dag werd Hij zelfs door meer dan 500 mensen gezien. Topjuristen uit de gehele wereld, waaronder opperrechters, hoofdcommissarissen en advocaten hebben verklaard, dat de Opstanding van Jezus vanuit juridisch oogpunt gezien absoluut bewezen is. En dat géén verstandige rechtbank ter wereld een ander vonnis zou kunnen vellen dan dat de Opstanding op waarheid berust.

Omdat Jezus uit de dood opstond, is er ook hoop voor ieder mens, die in Hem gelooft en zijn zonden heeft beleden. Want de bijbel zegt dat ook zij op de dag van Jezus' Wederkomst naar de aarde (nu als grote Koning en Rechter) weer levend zullen worden gemaakt. Want het is de wil van God de Vader, dat ieder mens die Zijn Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven zal ontvangen. Daarom zullen zij opgewekt worden en opstaan uit het graf. Ieder mens zal aan het einde van zijn levensweg Jezus ontmoeten om verantwoording af te leggen. Maar alle mensen die in Hem geloven en uit de dood zijn opgestaan, mogen dan voor altijd vol vreugde met Hem in eeuwigheid voortleven.

In Jezus' aardse leven werden al die honderden profetieën uit het Oude Testament vervuld. Dit bewijst dat de historische Jezus Christus werkelijk de geprofeteerde Gezalfde des Heeren is en dat Hij werkelijk de door God gezonden Redder, Verlosser en Zaligmaker van de mensheid is. De vervulling van al die profetieën bewijst ook dat de profetie over Zijn Wederkomst op aarde om de wereld te oordelen eveneens waarachtig is. Jezus komt terug!

Wilt ook u Jezus als uw Redder aannemen?

Belijdt dan uw zonden en schuld aan Hem en bidt u dit eenvoudig gebed:

Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, En reinig mijn hart. Ik geef mijzelf aan U over, Ja, kom in mijn leven Heere. Wilt U mij voortaan helpen en leiden. In Jezus' Naam. Amen.

Wilt u meer weten over de blijde boodschap van verlossing, lees dan een prediking uit Het Evangelie. Wilt u met ons in contact treden, gebruik dan de menuknop Contact.