Welkom op www.reddingdoorJezus.nl.

Er is redding door de Here Jezus Christus. Voor iedereen!

Jezus, Gods Zoon, vergaf onze zonden, vernieuwde ons leven en vervulde ons met grote blijdschap. Wij zijn Hem ontzettend dankbaar. Het is onze wens om u deel te laten hebben aan de blijdschap die alleen Jezus kan geven. In bescheidenheid voelen wij ons daarom boodschappers en ambassadeurs van Jezus.

Wij bidden dat elke prediking u zal zegenen. Heeft u Jezus nog niet als uw Verlosser aangenomen, beperkt u zich dan tot de predikingen onder Het Evangelie. Neem Jezus aan! Er is vergeving en verlossing in Zijn Naam. Hij stierf ook voor u aan het kruis. Maar Hij bleef niet dood! Hij stond op uit het graf en leeft nu eeuwig. Hij ging naar God de Vader in de hemel terug en bidt voor ons tot de dag van Zijn Wederkomst. Neem Jezus aan! Dan mag u eeuwig leven ontvangen. Hij is de goede Herder. Hij is de Weg en de Waarheid, de Opstanding en het Leven. Hij is het Licht der wereld en het Brood des levens. De Redder en Koning der wereld.

Bekijk de site op uw gemak. Iets afdrukken of downloaden? Ga uw gang! Wilt u een email sturen? Klik dan op Contact.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Wie is Jezus?

Wie is toch Jezus? Sommigen zeggen, dat Hij een geweldige joodse man was. Anderen zeggen, dat Hij zelfs een verlicht mens was. Hij zou een profeet zijn geweest of zelfs de grootste leraar aller tijden. Al deze typeringen zijn juist, maar toch missen zij de essentie. Want Jezus was veel meer dan dat. Jezus was absoluut uniek! De bijbel zegt dat Jezus de Zoon van de levende God is.

Doel van de site

Aan hen die de vergeving van zonden en vernieuwing van hun leven nog niet hebben ervaren, willen wij het Evangelie van de Here Jezus Christus verkondigen. Neemt u toch deze blijde boodschap aan en verzoent u met God en wordt gered! God wil niet dat ook maar een mens verloren zal gaan.

Aan hen die Jezus reeds hebben aangenomen als hun Heiland en Verlosser, Koning en Heer, willen wij de Leer van en over de Here Jezus Christus verkondigen, welke strekt tot heiligmaking, tot verdieping en tot reiniging van het hart, opdat zij eens deel uit mogen maken van Zijn Gemeente, die als een Bruid heilig en onberispelijk, zonder vlek en rimpel voor Hem wordt toebereid.

Wat is de basis van ons geloof?

Wij geloven dat de gehele bijbel met al zijn 66 boeken het onfeilbare Woord van God is. De bijbel is de hoogste autoriteit in alle geloofsvragen en elke profetie van het Woord van God zal in al zijn facetten worden vervuld. De bijbel is voor de mens als de Gouden Kandelaar met zijn 66 delen in de Israëlitische Tabernakel dat Zijn goddelijke Licht verspreid.

Wij geloven in de drie-enige God, namelijk in de de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.