Geloofsbelijdenis

Wat geloven wij? Wat is de basis van ons geloof?

Met de volgende opsomming proberen wij u tevens reeds een summier overzicht van Gods raadsplan met de mens te geven.

Wij geloven...

dat de gehele bijbel met al zijn 66 boeken het onfeilbare Woord van God is. De bijbel is de hoogste autoriteit in alle geloofsvragen en elke profetie van het Woord van God zal in al zijn facetten worden vervuld (2 Petr. 1:19, 21; 2 Tim. 3:16-17). De bijbel is voor de mens als de Gouden Kandelaar met zijn 66 delen in de Israëlitische Tabernakel dat Zijn goddelijke Licht verspreid.

Wij geloven...

in de drie-enige God, namelijk in de de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Efez. 3:15-17; 4:4-6).

Wij geloven...

dat God de Vader de almachtige Schepper is van hemel en aarde (Gen. 1:1).

Wij geloven...

dat God de Vader Zijn Zoon Jezus als een mens van vlees en bloed naar de aarde heeft gezonden om de mensen te verlossen van hun zonden door op het kruis van Golgotha voor hen te sterven. Deze verlossing komt tot stand door het persoonlijk geloof in het vergoten Bloed van Jezus en behelst naast vergeving en reiniging van zonden ook rechtvaardigmaking en vrijmaking van de macht van de zonde (Joh. 3:16; Rom. 3:25; 1 Cor. 6:11; Efez. 1:7; 1 Joh. 1:7 en 9).

Wij geloven...

dat Jezus uit de maagd Maria is geboren en ontvangen is van de Heilige Geest (Luk. 1:31-35).

Wij geloven...

dat iedere gelovige zich moet laten dopen als een daad van gehoorzaamheid aan God en als een openlijke getuigenis aan de wereld (Hand. 2:37-38; Rom. 6:3-4).

Wij geloven...

dat Jezus Christus lichamelijk uit de dood is opgestaan en ten hemel is opgevaren, waar Hij werd verhoogd door God de Vader en aan Zijn rechterhand is gezeten (Luk. 24:5-7,51; Joh. 2:22; Matt. 28:5-6; Mark. 16:6,19; Hand. 1:9-11; Rom. 1:4).

Wij geloven...

dat de mens door het Woord van God en de Heilige Geest moet worden wedergeboren en worden levend gemaakt (Joh. 3:3,5; Efez. 5:26; 1 Petr. 1:23; 1 Petr. 2:2).

Wij geloven...

in de noodzaak van de inwoning en vervulling van de Heilige Geest in de mens (Joh. 14:16-17, 26; Joh. 15:26-27; Luk. 24:49; Hand. 2:1-4; Hand. 10:44-47; Rom. 8:11).

Wij geloven...

in de Wederkomst van Jezus Christus om de doden die in Hem gestorven zijn te doen opstaan uit de dood, en om de mensen die hun leven op Hem hebben gegrondvest op te nemen met grote kracht en heerlijkheid (1 Cor. 15:51-53; 1 Thess. 4:13-18; Zach. 14:4-5; Matt. 24: 30; Mark. 13:26; Luk. 21:27; Hand. 1:11).

Wij geloven...

dat Jezus Christus ook als Rechter zal komen om alle mensen, levenden en doden, te oordelen (Joh. 5:22; Hand. 17:31; 2 Cor. 5:9-10; Openb. 20:10-15, 22:12).

Wij geloven...

in een eeuwig leven voor de mensen die Jezus Christus toebehoren, maar in een eeuwige dood voor hen die Hem hebben verworpen (Matt. 19:29; Matt. 25:46; Mark. 10:30; Luk. 18:30; Joh. 3:15-16, 36; Joh. 5:24; Joh. 6:54; Rom. 2:7-8; 1 Cor. 15:22, 42-43; 1 Joh. 5:12).

Wij geloven...

in het herstel van Israël in de eindtijd en de aansluitende komst op aarde van het Koninkrijk van de grote Koning Jezus Christus (Jer. 31:31-34; Jes. 65:17-25; Amos 9:11; Zach. 14:9; Hand. 2:29-30; Hand. 15:14-16; Rom. 11:1-2, 26).

Wij geloven...

dat God na dit Koninkrijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen waarin alles aan God de Vader onderdanig zal zijn (Openb. 21:1-3; 1 Cor. 15:24-28).